W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy zmienionegoW dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyważony zostanie wydatny reduta papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w taki sposób istotnych zmianach co zawiera świadectwo pracy kto i kiedy je wydaje warto zbadać nowy stan prawny i przełożyć go na rzeczowe aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu o dokumentacji pracowniczej w detalach przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych również kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną zarówno niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym oraz w systemach klasy EZD. Poruszone będą podobnie materie archiwizacji tej dokumentacji także wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Artykuł o dokumentacji pracowniczej napisała dr Ewa Perłakowska – ekspert, doradca, analityk z obszaru zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, elektronizacji dokumentacji, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; zahartowany trener na licznych kursach i artykułu o dokumentacji pracowniczejch także wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych; literatka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych; współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Warszawa 2018) także zasad wartościowania i opracowania akt osobowych w archiwach państwowych. Program:, 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej:, a) obszar pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r., b) typy dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r., 2. Regulacje prawne w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą, a) Kodeks pracy, b) akty wykonawcze do Kodeksu pracy, c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wspólnie z aktami wykonawczymi, d) regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO), 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej, a) prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, b) elektronizacja czy świadectwo pracy podpisuje pracownik dokumentacji pracowniczej, c) normy zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie), d) czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?, e) techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania względem systemów teleinformatycznych, f) to znaczy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny oznacza to wystarczy moduł w systemach klasy EZD?, g) reguły kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych, h) normy zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej, i) obowiązki informacyjne pracodawców, j) normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym, 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, a) system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe, b) bezdziennikowy system kancelaryjny, c) wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych także akt osobowych, d) pisma, sprawy, akta, teczki, e) obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD, 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, a) wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej, b) zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, c) którym dokumentom wydłuża się okres przechowywania a którym skraca i od czego to zależy, d) jaki jest działanie śmiałych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach, 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej, a) porządkowanie akt osobowych, b) czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych, c) sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne, d) sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Komentarze: 2


noavatar.png
Izolda Rupercie 2020-04-29

whoah ten blog jest świetny i naprawdę lubię studiować artykuły. Trzymaj dobre obrazy! Zdajesz sobie sprawę, że wiele osób chce polować na te informacje, możesz im bardzo pomóc.

noavatar.png
Maria Lech wykonawca audytów 2020-05-18

Dziękuję bardzo za zapewnienie osobom wyjątkową okazję do czytania artykułów i wpisów z blogów z tej witryny. Zwykle jest to tak świetne, że nie ma się świetnie, bo osobiście i moim pracownikom biurowym przeszukuję twój blog przynajmniej trzy razy, by zbadać najnowsze rzeczy, które masz. I na pewno zawsze jestem zawsze szczęśliwy w odniesieniu do pomysłów, które serwujesz. Niektóre z najlepszych pomysłów na tej stronie są z pewnością najbardziej korzystne


Copyright © 2019 Upadłość spółdzielni mieszkaniowej